“КЛУБ МИКИ МАУС” ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ

Хелоуин парти за деца и родители

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-25193-C01 за изпълнение на проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Имаме удоволствието да Ви информираме, че “КЛУБ МИКИ МАУС” ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е: 4 390.00 лв., от които 3 731.50 лв. европейско и 658.50 лв. национално съфинансиране.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

“КЛУБ МИКИ МАУС” ЕООД е дружество с основна дейност управление на парти център, провеждане на детски партита, почасова грижа да деца и др.

Детските центрове са едни от най-сериозно засегнатите фирми от настъпилата пандемия.

Проектът е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цел/и на проектното предложение:

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Период на изпълнение:

Дата на стартиране  30.09.2020 г.

Дата на приключване  30.12.2020 г.

—————————————————— www.eufunds.bg ——————————————————

Проект № BG16RFOP002-2.073- 25193 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Project № BG16RFOP002-2.073- 25193 “Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19”, financed by the Operational Programme “Innovation and Competitiveness”, co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Инес Травел България” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 

ГАЛЕРИЯТА НА МИКИ МАУС

ПОСЕТИ ДЕТСКИЯ КЛУБ